$(document).ready(function(){ var storage = window.localStorage; // Initialize Backgound Stretcher $('BODY').bgStretcher({ images: ['images/ruc_bg_118.jpg','images/ruc_bg_115.jpg','images/ruc_bg_114.jpg','images/ruc_bg_111.jpg'], imageWidth: 1680, imageHeight: 1050, transitionEffect: 'fade', sequenceMode: 'normal', buttonPrev: '#cclb-btn-prev', buttonNext: '#cclb-btn-next', nextSlideDelay: '45000', preloadImg: true //pagination: '#nav' }); $('.animate span').mouseenter(function(){ $('#searchbox').slideUp(); $('.animate-area div').stop(true, true); $('.animate').removeClass('no-bg-color'); $('.animate span').removeClass('changebg'); $(this).addClass('changebg'); $('.aa-content').hide(); var box = $(this).parent(); box.removeClass('animate'); box.animate({ width: '300' }, 115, function(){ box.addClass('no-bg-color'); box.children('.aa-content').slideDown(115); box.addClass('animate'); }); $('.animate').animate({ width: '78' }, 115); }); $('.aa-content').mouseleave(function(){ $('.animate-area div').stop(true, true); $(this).slideUp(115); $('.animate').animate({ width: '115' },200, function(){ $(this).removeClass('no-bg-color'); $('.animate span').removeClass('changebg'); }); }); $('#search').click(function(){ $('#searchbox').toggle(); $(this).css('font-weight','700'); }); $('#s').focusin(function(){ var val = $(this).val(); if(val == '请输入搜索内容...'){ $(this).val(''); } }); $('#s').focusout(function(){ var val = $(this).val(); if(val == ''){ $(this).val('请输入搜索内容...'); } }); $(document).keypress(function(e) { if (e.shiftKey && e.which == 70) $('#searchbox').toggle(); $('#search').css('font-weight','700'); }); // if (storage.getItem("lastvisitURL") && storage.getItem("lastvisitSite")){ // $('#lastvisitLink').html(storage.getItem("lastvisitSite")); // $('#lastvisitLink').attr('href',storage.getItem("lastvisitURL")); // $('.lastvisit').show(); // }; // // $('.f1').click(function(){ // $('.dcm-content p').css('font-size','12px').css('line-height','20px'); // }); // $('.f2').click(function(){ // $('.dcm-content p').css('font-size','14px').css('line-height','24px'); // }); // $('.f3').click(function(){ // $('.dcm-content p').css('font-size','16px').css('line-height','28px'); // }); // $('.links').hover(function(){ $('#searchbox').show(); $('.xiaoyou-content').slideUp(78); $('.xiaoyou').removeClass('no-bg-color');; }); });
师资队伍
  • 按系科划分
  • 按职称划分
  • 按导师类型

视觉传达设计系

朱先梅 李迅文 何霞 鄂玉萍 张涛 陈瞻 高艳 李娟 李昕 梁学勇 彭梅 钱晓帆 宋钊 孙晓玲 王翔 王晓林 徐洁琼 徐乐祥 徐艺源 颜凡 杨晓金 张淑霞 朱麒宇

环境设计系

刘杨 丁继军 周景崇 陈伟志 方贤峰 高宁 洪艳 吉立峰 李学 刘丹 刘进华 饶美庆 申丽娟 汪梅 王顶 王秀萍 王依涵 吴 捷 杨小军 姚珏

工业设计系

李雪莲 孙颖莹 秦菊英 李加林 张祖耀 胡旭冲 李超 李峰 李加林 梁玲琳 林璐 邱潇潇 沈嘉 汪崟 汪颖 吴珏 吴群 吴作光 夏慧超 夏芒 元丽莉 张一弛

数字媒体艺术系

郑伟 张一斌 张姮 童威 任利民 刘洁 蓝天宁 傅 晶 段嵘 汪亮 成学学 杜彬 陈峰 陈芸 张亚宁 黄文山 庄晓雯 朱瑞权 来思渊 王 怡 姜宾虹 陈璞 王汇文 张小波

动画系

美术系

李凡璠 赵君 熊开波 何海 李桂生 李小汾 刘文斌 毛宗种 盛凌云 施欢华 史悠鹏 唐泓 王海杰 许燕敏 翟音 张辉 郑泓

艺术学理论研究所

李梅 白艳霞 金雅 刘广新

艺术设计实验中心

郭爱莲 刘毅菁 孟闯 阮超 汪华为 文江 杨柳

包装工程系

其他

COPYRIGHT © 2001-2012 WEAVER NETWORK ALL RIGHTS RESERVED
地址:杭州市江干区下沙高教园区 浙ICP备10006424号
Site designed by 谷川